-[admin]

 1、视频和编程工具DEVC++5.9.2:
百度云(链接:https://pan.baidu.com/s/1PpMYZSSNqBE5UHuYH3XAZA   链接更新时间:20180913);注意swf文件要用360浏览器打开(直接拉到360浏览器中),否则会显示乱码。
2、资料共享:
NOIP模拟题:https://pan.baidu.com/s/1Q9_yFYxaRNTlxnnuEFOVNA
比赛(NOI系列):
 1.APIO:https://pan.baidu.com/s/1M3WnTJtMkIn8friJchdjEw
 2.CTSC:https://pan.baidu.com/s/1EhNzdRy_T3t4EqwAChLJgQ
 3.WC冬令营:https://pan.baidu.com/s/1XDGa5122klTb6aT9eSMnsQ
 4.IOI:https://pan.baidu.com/s/19CyKpushmgpQYuQmf0SzUQ
 5.NOIP复赛:
        提高组:https://pan.baidu.com/s/1CJCAhGJF4KXmGwRd8OmIsA
        普及组:https://pan.baidu.com/s/1WYKvWsmnh-9UPYY3Z-LLIg
 6.NOI全国赛:https://pan.baidu.com/s/1UwPCZda0toXYsPMRxLJmRg
比赛(国外OI):https://pan.baidu.com/s/1_6NH5s4mlLVO8gtZF6ikoA
7.经典论文:https://pan.baidu.com/s/1WLx0OITFklSX9tO-aIIUaA
8.竞赛工具:https://pan.baidu.com/s/1paKMUTa8OytGOhQkHW7yOA
9.NOI年鉴光盘:https://pan.baidu.com/s/1-6K9XvIPdUpcWJwG_wucjw
10.热门下载资源:https://pan.baidu.com/s/1qjGhdXqIQ6oDYPxC00zGWA
11.算法flash演示::https://pan.baidu.com/s/1h5OMZPbx8y0q4ZhRMQvxwA
12.视频制作工具:https://pan.baidu.com/s/1bEFN1Zrw2s_BrfBGtzbXQw 

This ACM/ICPC OnlineJudge is a GPL product from hustoj
  • 2017 - 2020 caioj.cn